Global arquitectes

arquitectura i urbanisme conscients

agents nocius

Electricitat estàtica ambiental

Els objectes que ens envolten, les parets, els paviments del terra, i en especial l’aire, tenen càrregues elèctriques. El nivell d’aquestes càrregues pot tenir grans variacions. En la natura, abans d’una tempesta, l’aire arriba a nivells altíssims, fins que es transformen en descàrregues cap al terra, els llamps. El grau d’electrificació, els revestiments sintètics i la climatització per convecció són aspectes que propicien ambients amb electricitat estàtica ambiental elevada dins dels edificis. La vestimenta també influeix molt. L’ús de roba sintètica i calçat aïllant elèctricament, fa que es generi electricitat estàtica sense que es pugui descarregar cap al terra.
Un ambient carregat amb electricitat estàtica produeix la sensació continuada d’abans d’una tempesta, amb símptomes com el cansament, dolor en antigues lesions o esgotament. Si el nostre cos no descarrega l’electricitat estàtica de forma regular, llavors els símptomes són més greus, des d’alteració nerviosa fins a lipoatròfia semicircular (pèrdua de teixit en certes parts del cos).
Físicament, que un ambient tingui electricitat estàtica, vol dir que hi ha una concentració important de càrregues positives, ions positius, que provoquen pesadesa i desvitalitzen. Per contra, un ambient carregat amb ions negatius (com passa després de ploure), incrementa els nivells de vitalitat.
Dissenyat les edificacions segons les directrius de la bioarquitectura, implica tenir en compte els aspectes que redueixen la conductivitat elèctrica dels ambients, així com del grau d’humitat de l’aire interior. Per això s’elegeixen els revestiments interiors perquè siguin conductors i en alguns casos perquè ajudin a regular la humitat relativa.